Håndtering av avfall fra vilt - informasjon fra VKR

VKR har IKKE lov til å ta i mot slakteavfall. Slakteavfall skal IKKE kastes i stativ eller i beholderen hjemme.

VKR

VKR har heller ikke mulighet til å ta i mot slakteavfall å miljøstasjonene.

Mindre mengder avfall fra jakt er unntatt fra forurensningsloven jf. §§ 8 og 32 og kan graves ned lokalt hvis det ikke medfører nevneverdig skade på miljøet. 

 Slik er retningslinjene:

  • Avfall fra et begrenset antall dyr kan graves ned lokalt i jaktområdet forutsatt at avfallet ikke vil medføre luktulemper, forsøpling eller nevneverdig skade på miljøet.
  • Avfallet som oppstår på felles slakteplass for mange dyr skal normalt leveres til godkjent avfallsmottak. Nedgraving av slikt avfall vil normalt bare kunne skje etter tillatelse fra miljømyndighetene. Slik unntak kan bare gjøres i «særlige tilfeller».
  • Fallvilt som samles inn av kommunen/viltnemda, er å betrakte som næringsavfall iht. forurensingsloven § 32 og kan ikke graves ned med henvisning til unntak i forurensingsloven § 8 1. ledd, men leveres til godkjent mottak.

Spørsmål om henting kan sendes til Biosirk Norge AS
E-post: firmapost@biosirk.no

Meir informasjon fra VKR

VKR har egen nettside vkr.no

Kontaktinfo

VKR
E-post
Telefon 61 36 38 66

www.vkr.no