Oljelekkasje Vala

Øystre Slidre kommune bygger for tida ny hovudleidning for vatn og avløp mellom Storefoss og Nedrefoss. I samband med gravearbeider oppdaga entreprenøren olje i grunnen nær elvestrengen Vala mellom Heggefjorden og Storefoss.

Ved vidare undersøkingar vart det avdekka eit par oljefat med ukjent innhald. Det er etter kvart oppdaga oljefilm i elva. Det er sett i vert tiltak for å avgrense utslepp ved utlegging av lenser. Statsforvaltaren er varsla om funna som er gjort og tiltaka som er sett i verk.

Kommunen starter no arbeidet med å avdekke omfanget av deponert olje. Det er grunn til å rekne med at den deponeringa som er gjort i området er fleire 10-år tilbake i tid.