Øystre Slidre helsetun - driftsform

Øystre Slidre kommune bygger nytt helsetun som skal settast i drift før jul 2020. Helsetunet skal m.a. romme sjukeheim, omsorgsbustader, lokale for heimesjukepleie, dagsenter, produksjonskjøkken, sjukepleieklinikk og kantine. For kommunen er det sentralt å gje tenester i det nye helsetunet som er tilpassa eit topp moderne bygg, der målet er at brukarane av bygget skal stå i sentrum.

Å organisere denne type tenester er komplisert, og det mange detaljer som må på plass. Samtidig er det viktig å ha eit heilskapsperspektiv. For å ivareta dette har rådmannen vald å dele førebuingsarbeidet inn i eit hovudprosjekt med fem ulike delprosjekt. Prosjektgruppene er breitt samansett. Her finn ein både leiarar, tillitsvalde, verneombod og andre representar frå dei tilsette. Alle gruppene er godt i gang med sine oppgåver. I tillegg har vi faste møte med eldrerådet og rådet for menneske med nedsett funksjonsevne, der helsetunet er på dagsorden.

Dei fem delprosjekta er delt inn i desse områda:

  • kjøkken
  • tildeling
  • turnus
  • velferdsteknologi
  • dagsenter

Når det gjeld delprosjekt turnus, har kommunen engasjert «Ressurssenter for omstilling i komunesektoren (RO)» til å hjelpe oss i den omstillingsprosessen vi må gjennom for å finne og sette i drift den mest tenlege driftsforma for Øystre Slidre helsetun.

Klikk for stort bileteEi motivert og engasjert forsamling frå fyrste møte vi hadde med RO i januar 2020  

Kontaktinfo

Steinar Nybråten
Kommunalsjef helse og omsorg
E-post
Telefon 61 35 25 45
Mobil 959 74 410