Samarbeidsavtale mellom Øystre Slidre kommune og hyttelaga i kommunen

Øystre Slidre kommune er ein kommune med mange hytteeigarar/deltidsinnbyggjarar, og utbygging og bruk av hyttene i kommunen er ei viktig næring. Kommunen ønskjer å legge til rette for at deltidsinnbygggjaren trivst og bruker hytta si ofte, gjerne så ofte at hytteeigaren vel å flytte og bu på hytta som heitidsinnbyggjar.

Gode og velfungerande hyttelag/hyttevellag er viktig for å vidareutvikle Øystre Slidre som ein god hyttekommune. Føremålet med samarbeidsavtalen er å legge til rette for eit godt samarbeid mellom kommunen og hyttelaga/hyttevellaga.

Partar i avtalen er Øystre Slidre kommune og hyttelaga/hyttevellaga i kommunen. Ved inngåing av avtalen er desse laga part i avtalen:

 • Beitostølen Hytteforening
 • Javnlie Vel
 • Vangsjøen Vel
 • Øystre Beitostølen Vel
 • Garlivegen Hytteeierforening
 • Luskeråsen vel
 • Midthøgde og Søndre Rennsenn Vel
 • Øyangen Vel

Nye hyttelag/hyttevellag som blir etablert i kommunen skal kunne slutte seg til avtalen.

Partane skal ha møte to gonger i året, eit om våren og eit om hausten. I møta vert følgjande saker orientert om eller drøfta:

 • Planar (kommuneplan/kommunedelplan, reguleringsplanar, temaplanar) med relevans for hytteeigarar
 • Investering og drift av infrastruktur knytt til hytte-områda t.d. veg, turvegar/løyper, renovasjon, vatn og avløp, breiband
 • Økonomiplan med budsjett (m.a. eigedomsskatt) med relevans for hytteeigarane
 • Helse og omsorgstenester for hytteeigarane
  Desse var samla på møtet der innhaldet i avtalen vart fastsett.

Avtaledokumentet finn du her (PDF, 2 MB).

Desse var samla da avtala vart underteikna: