Søknad om SMIL-tilskot

Øystre Slidre har ein vedteken SMIL-strategi for kommunen. Denne strategien bygger på nasjonale retningsliner, men gjev rom for ein del lokale tilpassingar. Nytt frå 2024 er at ein no kan søkje om SMIL-tilskot for kjøp av elektroniske klavar (t.d. no fence). 

Kommunen prioriterer mellom ulike hovudområde, tema/tiltak eller grupper av søkjarar. Tilskotsprosenten for tiltak varierer innan ulike tema. Tiltak av plankarakter har høg prosent. Det same der den privat-økonomiske nytten er liten, men der samfunnsnytten er høg. For å stimulera til fellesløysingar er tiltaksprosenten høgare der enn for enkelttiltak.

Søknadar levert innan 10. juni 2024 blir prioritert.

SMIL-strategi for Øystre Slidre 

Vedteken SMIL-strategi for 2024-2027 kan du lese her (PDF, 613 kB)

Søknadsskjema

Søknad om SMIL-midlar skal leverast på elektronisk skjema via Landbruksdirektoratet sine nettsider.

Her finn du meir informasjon om ordninga og søknadsskjema

Kontaktinfo

Gustav Fystro
Jordbrukssjef
E-post
Telefon 61 35 25 00
Mobil 91 00 44 68