Spreke og sjølvstendige Øystre Slidringar

Erfaringar med kvardagsrehabilitering og førebyggjande heimebesøk.

Øystre Slidre kommune har sidan 2014 hatt tilbod om kvardagsrehabilitering. Føremålet med tenesta er at brukaren kan delta aktivt i eige liv og kunne få bu heime så lenge som mogleg.

Den enkelte som får tilbod om kvardagsrehabilitering får utarbeide eigne mål for trening/rehabiliteringa og jobbar aktivt saman med heimetrenarar og tverrfagleg team i ei tidsavgrensa periode. Treninga skjer i heimen eller i nærområdet og gjer moglegheit for auka aktivitet og derav også auka trivsel i kvardagen. Kvardagsrehabiliteringsteamet består av fysioterapeut Elin Gladheim, hjelpepleier Arnlaug Ekerbakke og ergoterapeut Anette Gjelstad, med tverrfagleg vidareutdanning innan kvardagsrehabilitering.

Øystre Slidre kommune har fokus på førebygging. Kvardagsrehabiliteringsteamet har hatt tilbod om heimebesøk til alle innbyggjarane i kommuna i aldersgruppa 75-79 år i 2018. Her jobbar vi direkte førebyggjande gjennom dialog og informasjon. Målet er å gjere dei eldre meir bevisste i kvardagen og gje tips og råd for betre å kunne ivareta eiga helse. Til no i 2018 er det gjennomført 66 førebyggjande heimebesøk. Innbyggjarane vi har vitja er overraskande spreke og sjølvstendige. Svært få av dei me har vitja har hatt behov for vidare oppfølging. Om det skulle oppstå eit behov er vårt ynskjer at den enkelte skal føle det enklare å ta kontakt med oss etter besøket er gjennomført. Arbeidsforma gjer oss ein moglegheit til eit fokus på den einskilde og kunne førebyggje helsesvikt og uhell i heimen.

Då gruppa med har vitja er så oppegåande og spreke ynskjer vi å utvide tilbodet til aldersgruppa 75 - 85 år. Vi i teamet har positive opplevingar med dei førebyggjande heimebesøka, og ser fram til å fortsette arbeidet.

F.v. Arnlaug Ekerbakke, Anette Gjelstad og Elin Gladheim.