Statsbudsjettet 2019

Øystre Slidre kommune får auke i frie inntekter med 5,788 mill.kr. Det er ei auke på 3,8% for 2018.

Totalt anslag for frie inntekter blir med det 196, 875 mill.kr. I tillegg får kommunen for fyrste gong på mange år kr.400 000 i skjønnsmider frå Fylkesmannen i Oppland.

Kommunens forventninger ut fra signalene i kommunepropisisjonen i mai 2018 var frie inntekter på omslag same nivå.

Regjeringa legg til grunn at fylgjande satsinger skal skje innafor auken i frie inntekter:

  • Opptrappingsplan for rusfeltet med 200 mill.kr. (andel Øystre Slidre kommune - kr.100.000)
  • Tidlig innsats i skule med kr.200 mill.kr (andel ØSK kr.100.000)
  • Opptrappingsplan for habilitering- og rehabilitering med kr.100 mill.kr. (andel ØSK kr.50.000)

Av andre forslag som har betydning for kommuneøkonomien i 2019 nevnes

  • Gradvis bortfall av eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner for 2019. For Øystre Slidre kommune betyr en reduksjon av eiendomsskatt på verk og bruk fra 7 til 5 promille en inntektsreduksjon på 1,472 mill.kr pr år (innfases over 7 år).

Rådmannen er overrasket over at kommunene ikke har fått auke for å kunne ta en større og samordna innsats særleg innen

  • Samordnet innsats på rus og psykiatri i kommunene
  • Dekning av kostnadar til beredskap i kommunene, spesielt med bakgrunn i sommerens utfordringer med klima (tørke) og ikke minst forventninger om døgnvakt og meiransvar for trafikkulykker og bistand innen helse.

Rådmannen meiner ikkje kommunebudsjettet for 2019 slik det blir framlagt i dag gir rom for mange nye tiltak i Øystre Slidre kommune i 2019, men heller ikkje store behov for kutt i tenestenivået frå 2018.