Tilsagn om nær 92 mill i tilskott til helsetun Sørre Moen

Husbanken har gjeve tilsagn om inntil 91.875.000 kroner i tilskott til omsorgsbustader og sjukeheimsplassar ved Sørre Moen.

Vedtaket er slik:

Husbanken gir med hjemmel i forskrift om investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser fra Husbanken HB 8.A.12 §§ 1 - 3 samt utfyllende retningslinjer HB 8.B.18 §§ 1 - 4 tilsagn om tilskudd på inntil kr 91.875.000,- til 36 nye sykehjemsplasser og 18 nye omsorgsboliger til 200 kvm fellesareal til dagaktivitetssenter. Investeringskostnadene er i søknaden oppgitt til kr 220.000.000,-. Det gis ikke økt tilskudd selv om investeringskostnadene blir høyere enn oppgitt.