Varslingssakene er no ferdigbehandla

Formannskapet vedtok 24. august å gje ordførar fullmakt til å engasjere ein advokat i KS for å gjere ei forundersøking av tre varslingssaker, og utarbeide ei tilråding om behovet for vidare oppfølging. Rapporten etter forundersøkinga er no ferdig.

Formannskapet behandla rapporten i møte den 27. oktober, og gjorde slikt samrøystes vedtak:

Rapporten har ikkje avdekka kritikkverdige forhold i samband med varslingssakene. Rapporten gjev klare råd og anbefalingar som formannskapet er einige i, og tek til vitande. Rådmannen får i oppdrag og følgje opp rapporten i tråd med anbefalingane. Formannskapet ber om attendemelding på rådmannens oppfølging i løpet av fyrste kvartal 2023.

Rapporten kjem med slike råd til forbetringar:

Konkrete forhold

 • Varsler 1 har ikke varslet tidligere til rådmann og ordfører.
 • Oppfølgingen av varsel 1 er i hovedsak i tråd med aktivitetsplikten.
 • Ved inngåelse av spesielle avtaler (f.eks. avtale om hjemmekontor) skal slike inngås skriftlig.
 • Ved personalsamtaler ved endringer av spesielle ordninger, og eller at det skal tas opp uheldige episoder, skal slike samtaler være innkalt skriftlig, presumtivt avholdes fysisk, arbeidstaker skal ha mulighet til å bruke tillitsvalgt m.v. og det skal lages et referat fra samtalen

Generelle forbedringspunkter

I det følgende oppsummeres øvrige hovedfunn:

 • Kommunen bør gjennomgå rutinene for varsling med sikte på forenkling og klargjøring. Dette bør skje i samarbeid med tillitsvalgte.
 • Det anbefales at det avholdes medarbeiderundersøkelser minst hvert andre år som også måler arbeidspress og arbeidsmiljø.
 • Arbeidstiden må registreres og følges opp bedre. Arbeidstakere med en høy plusskonto bør få utbetalt overtid og det bør være jevnlige samtaler med å følge opp og kontrollere arbeidsbyrde.
 • Partsarbeidet etter Hovedavtalen bør forbedres, arbeidsgiver har et særlig ansvar for å underbygge dette sammen med de tillitsvalgte.
 • Vernetjenesten bør gjennomgås med sikte på bedre rekruttering, opplæring og involvering.
 • Det bør arbeides for å innføre et bedre system for opplæring av nyansatte i kommunens rutiner og grunnleggende saksbehandlingsregler.
 • Det bør lages et prosjekt for bedre samhandling og deling av kompetanse mellom aktuelle enheter i kommunen.
 • Det anbefales å innføre et system med sluttintervju.

Ordførar Odd Erik Holden uttalar at rapporten er grundig og omfattande, og at han er tilfreds med at det ikkje er avdekt at rådmannen eller kommunen har opptredd kritikkverdig.

-I rapporten kjem det fram gode råd som formannskapet ber rådmannen om å følgje opp. Eg veit at kommunen allereie er godt i gang med å ta tak i fleire av forholda, og eg forventer at dette arbeidet blir prioritert i tida framover. Arbeidsmiljøundersøkinga som HAVA bedriftshelseteneste gjennomførte tidlegare i haust viste at vi har eit godt arbeidsmiljø på Tingvang, men peika samtidig på mykje av dei same forholda som kjem fram i denne rapporten. HAVA-rapporten viste også at varslingssakene, og det fokuset desse har fått både i media og blant innbyggjarane i kommunen, har vore ei stor belastning for fleire tilsette på kommunehuset. Difor ser eg no fram til å rette fokus mot vidare utvikling av Øystre Slidre kommune, seier Holden.

Rådmann Jostein Aanestad uttalar at han er glad for at varslingssakene no er ferdig behandla, og at behandlinga har vore gjort på ein grundig og god måte. Aanestad meiner det var bra at formannskapet valde å engasjere ein ekstern person til å undersøke sakene.

-Rapporten inneheld fleire gode råd, som eg vil følgje opp i tida framover. Eg veit at saka har vore belastande for tilsette i kommunen, særleg for dei som arbeidar på kommunehuset. Dette synes eg er beklageleg, men samtidig set eg pris på at vi gjennom prosessen har fått mange gode råd, både frå medarbeidarane og gjennom denne rapporten. Eg vil nytte dette høvet til å takke alle tilsette, både på kommunehuset og i resten av organisasjonen, for at dei også i denne vanskelege perioden har klart å gjera ein god og viktig jobb for innbyggarane i kommunen, avsluttar Aanestad.