Sjukeheim - langtidsopphald

Beskriving

Langtidsopphald på sjukeheim er for deg som treng pleie og stell gjennom heile døgnet. Du må søkje kommunen om plass på sjukeheim. Før saka kan avgjerast, vil vi kartleggje ønska og behova dine. Normalt vil vi komme på heimebesøk. 
 
Hvis du oppfyller kriteriene for langtidsopphald, har du rett til å få eit skriftleg vedtak om dette, sjølv om det ikkje er ledige plassar.
 
Får du tildelt sjukeheimsplass, skal hjelpebehovet ditt gå fram av vedtaket. 

Kriterium

Kommunen skal ha ein forskrift med vilkåra for tildeling av plass på sjukeheim.

Pris

Kommunen kan krevje vederlag av bebuaren. Vederlaget er fastsett i statleg forskrift.

Satsar for 2021
2021 - Betalingssatsar opphald sjukeheim
Type opphald Pris 2022 Merknad
Korttidsopphald 180 kr per døgn Blir automatisk justert ved nye maks.satser i samsvar med forskrift
Einskilde dag-/nattopphald 100 kr per døgn/natt Blir automatisk justert ved nye maks.satser i samsvar med forskrift
LANGTIDSOPPHALD § 3 Forskrift om vederlag for opphald i institusjon m.v

Handsaming

Før saka kan avgjerast, vil vi kartleggje ønska og behova dine nærare. Normalt vil vi komme på heimebesøk. Får du tildelt sjukeheimsplass, skal hjelpebehovet ditt gå fram av vedtaket. Dersom du får avslag, så skal det grunngjevast.

Det kan hende at det ikkje er ledige plassar, sjølv om du oppfyller vilkåra for sjukeheimsplass. I så fall får du eit skriftleg vedtak fra oss om at du oppfyller vilkåra og du blir sett på venteliste.

Klage

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Lèt kommunen avgjerda stå, kan du klage vidare til Fylkesmannen.

Du kan òg klage på sjølve utføringa av tenesta. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tenesteytaren.

Vedlegg

Du må leggje ved fullmakt dersom det er nokon som søkjer for deg.

Rettleiing

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søkje om langtidsopphald på sjukeheim. Du har rett til å la næraste pårørande hjelpe deg med søknaden. Andre har også rett til å hjelpe deg. Det kan til dømes vere ein nabo. Men da må du gje ei skriftleg fullmakt som du legg ved søknaden.

Oppdatert

29.09.2017 16:24:28

Handsamingstid

Kommunen har plikt til å behandle saka så snart som råd. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til det, med opplysningar om når ein meiner at vedtaket vil bli gjort.

Kontaktinfo

Øystre Slidre helsetun
Telefon +47 61 34 28 70