Etablere bedrift?

Øystre Slidre kommune tek mål av seg til å vera ei kommune som legg til rette for nyetablering.

Det kan være tøft å starte egen bedrift, og men det er og ein god premie for de som lykkast. Kanskje ikkje berre av økonomisk art, men like mykje følelsen av å mester og skapa noko.

Det å starte eigen bedrift er normalt resultatet av eit solid stykke arbeid, basert på personlege og faglege føresetnader, god orden og økonomistyring, ekstremt mykje vilje og stor tålsemd.

Personer som lykkast med eigen verksemd, har gjerne ein del felles kjenneteikn  Dei  er optimistiske, nysgjerrige og tør å bryte mønstre. Dei har ofte  god sjølvtillit, og kjenner sine eigne svake og sterke sider. Vår erfaring er at dei som lykkast ofte er  dei som legger ned mest tid og  tek lærdom av  sine feil.  Ofte må ein prioritera bort mykje til fordel for arbeid i eigen bedrift.

Kommunen har ikkje hatt  spesiell støtte eller tilskotsordningar til ny-etablerarar.  Vi har hatt som politikk å prioritere arbeid med planar og arealforvaltning som gir føreseielege rammevilkår, noko som er særs viktig for å etablere ny verksemd og gje nye mogelegheiter.

 Kommunen har ei avtale med Valdres næringshage om bistand og hjelp til å starte eigen verksemd. Men vi vil svært gjerne snakke med deg, høre om planane og gjerne koma med tips om vegen vidare.

Frå neste år blir det innført ei ordning som gjer at ein kan få risikokapital til nyetableringar. Dette vil skje i eit samarbeid med stiftinga «Kimen til vekst».  Avtalar og regelverk rundt dette vil bli klart på nyåret, og sjølvsagt bli kommunisert på våre heimesider.

Kontaktinfo

Kjell Håvard Tuv
Leiar næring og miljø
E-post
Telefon 61 35 25 27