Øystre Slidre kulturskule

 

“Ein kulturskule for alle” 

Øystre Slidre kulturskule vart etablert i 1991, og tilbyr eit variert og tilpassa opplæringstilbod innan ulike kunst- og kulturfag. Kulturskulen er eigd og driven av Øystre Slidre kommune, og har som mål  å vere eit lokalt kultur- og ressurssenter for alle innbyggjarar i kommunen.

Kulturskulen har om lag 125 elevar på 150 elevplassar, der den totale stillingsressursen utgjer omlag 3,2 årsverk. Me har eit godt samarbeid med grunnskulen og dei andre kulturskulane i Valdres om organisering av ulike undervisningstilbod, og ved bruk av felles lærarar.

Kulturskulen held til i eigne undervisningslokale ved Øystre Slidre ungdomsskule, men nyttar og andre lokale til undervisning både på Tingvang og på grendeskulane.

Undervisninga: 

Undervisninga blir gjeve i grupper eller som individuelle timar. Lengda på undervisningstimane varierer mellom dei ulike gruppetilboda, medan einetimane er på 20 minutt. Frå skuleåret 2024/25 kan ein søkje om utvida undervisingstid med inntil 10 minutt.

Undervisninga fylgjer skuleåret, med utgangspunkt i 38 undervisningsveker per skuleår. Mesteparten av undervisninga er etter skuletid, på ettermiddag og kveld, men kan og i enkelte tilfelle leggjast til friminutt i skuletida.

For at elevane skal kjenne meistring og glede ved å vere elev i kulturskulen, er det viktig at eleven øver heime. Me har eit sterkt ynskje om at foreldre tek aktiv del i opplæringa, og inviterer difor til eit årleg felles informasjonsmøte for elevar og føresette, i tillegg til å tilby individuelle utviklingssamtalar inntil to gonger i året. Desse er ein god anledning for å drøfte framgang, avklare forventningar, og til å kunne tilpasse undervisningsløpet til den enkelte elev.

Føremålet til opplæringa i kulturskulen er at eleven skal lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstnariske uttrykk. Formidlinga skjer til vanleg  gjennom deltaking i ulike oppsetjingar/forestillingar, kunstutstillingar og liknande. Elevar som mottek individuell instrumentopplæring, kan og få tilbod om å spele saman med andre, i form av samspelsgrupper eller band i tillegg til einetimane.

Rammeplanen for kulturskulen legg grunnlaget for undervisninga vår. Kulturskulen si verksemd er inndelt i tre ulike program. Kort forklart tilbyr me eit breiddeprogram (lågterskel gruppetilbod for nysgjerrige og nybyrjarar), kjerneprogram (individuell undervising og gruppeundervisning for interesserte på alle nivå) og fordjupingsprogram (tilpassa undervisning for elevar som syner ekstra dedikasjon, innsats og iver).

Frå hausten 2024 skal kulturskluen tilby fordjuping i individuelle musikkfag, for elevar som syner særskild interesse og som har gode kunnskapar i faget. 

Du finn lenkje til rammeplanen her:

Opptak:

Kulturskulen har hovudopptak på våren, med søknadsfrist 1.april. Me tek og inn elever gjennom heile skuleåret, om det er ledig plass på tilbodet.   

Opptak til kulturskulen gjeld for heile undervisningsåret. Frist for avmelding til nytt skuleår er 1.mai. Når ein takkar ja til plass i kulturskulen er dette, om ikkje anna er avtala på førehand, bindande for heile skuleåret. Elevbetalinga vert fakturert haust og vår, for å dele opp kostnaden.  

Kontaktinfo

Øystein Skattebu
Kulturskulerektor og avd. leiar ung kultur
E-post
Mobil 41 22 28 40

Adresse

 • Besøksadresse
  Tingvang - Bygdinvegen 1989
  2940 Heggenes
 • Postadresse
  Bygdinvegen 1989
  2940 Heggenes
 • Organisasjonsnummer
  961 382 068
 • Kontonummer
  2135.07.05705
 • Tilgjengelegheitserklæring (nynorsk)