Stølsskyss

Innlandet Fylkeskommune, Innlandstrafikk, har regler for skuleskyss der ordninga med stølsskyss er heimla.

Frå skyssreglementet: 3.3 Elever på turistbedrifter og seterdrift: "Elever som deler av året har bosted på turistbedrifter som for eksempel fjellstuer eller seter som er i drift og er en del av næringsgrunnlaget, har rett til skyss. Hytter og fritidsboliger er ikke å betrakte som bolig og gir ikke skyssrett."

Det er ein klar føresetnad for stølsskyss at båe foreldra/føresette bur fast på stølen i perioden det blir søkt om skyss for. Dersom ein av foreldra/føresette bur att heime på garden, vil det ikkje heimle rett til fri stølsskyss, sjølv om den andre av foreldra/føresette bur på stølen.

Søknadsfristen for stølsskyss er 17.juni.

Kontaktinfo

Inger Gjølgali
Sekretær
E-post
Telefon 61 35 25 00
Mobil 90 12 84 76