Om forskrift om forbod mot opphald på fritidseigedomar m.m.

§ 5 i «Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19», heiter det:

Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.

Brot på forskrifta er straffbart, jf. § 6:

Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften, straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1.

Forskrifta er no trådd i kraft. Forskrifta opnar ikkje for dispensasjon, og kommunen har ikkje myndigheit til å gjere unntak eller til å gje uttaler om tolking av lova.

Vi bed vi deg om å halde deg oppdatert på det som blir kommunisert om forskrifta frå sentrale myndigheiter.

Kommunen minner om at dei som overnatter på fritidsbustad i medhald av § 5 er i karantene, sjå følgjande lenke.

Følgjande informasjon vart lagt ut på regjeringa.no 19. mars.

Her er lenke til forskrifta.