Trygg påskeferie i Øystre Slidre!

Øystre Slidre kommune er oppteken av å sikre innbyggarar, deltidsinnbyggarar og gjester ei trygg påskeferieperiode i kommunen. Vi ber alle setja seg inn i dei generelle råda som nasjonale helsestyresmakter har kome med. Å følgje desse råda nøye er det viktigaste tiltaket for å hindre spreiing av covid-19 viruset.

Kommunestyret har vedtatt ei mellombels lokal forskrift som er gjort gjeldande for påskeveka (f.o.m. 26. mars t.o.m. 7. april), der det er innført munnbindpåbod i butikkar/kjøpesenter, serveringsstader, buss/taxi og ved innandørs arrangement (inkl. kyrkjelege handlingar). Det er også innført avstandskrav i samband med skiheisanlegg. Forskrifta kan lesast på kommunen sine nettsider og på lovdata.no.

Vi venter stor tilreising til kommunen i samband med påskeferien. Av dei sentrale råda som er gjevne i samband med påskeferien, vil vi særleg minne om følgjande:

  • Generelt: Dersom du kjem frå ein kommune med strengare smittevernreglar/-råd enn dei som gjeld i Øystre Slidre, ber vi deg om å følgje dei strengaste reglane/råda.
  • Du bør begrense sosial kontakt mest mogeleg.
  • Du bør unngå besøk av meir enn 2 personer. Dersom heimkommunen din ber deg om å unngå besøk, bør du følgje dette rådet.
  • Velg helst utandørsaktivitetar. Unngå å oppsøke stader der mange er samla, og der det ikkje er lett å halde avstand.
  • Gjer helst innkjøp på førehand, i heimkommunen din. Om du må handle, ber vi deg om at det berre er ein person om gongen som handlar. Prøv å handle på tidspunkt då ikkje alle andre handlar.
  • Om du er i karantene, eller venter på prøvesvar, bør du ikkje dra på påskeferie, heller ikkje til eigen hytte.

Det er elles viktig å minne om dei andre viktige smitteverntiltaka vi no kjenner så godt:

  • Pass på å halde avstand (no er det to-meteren som gjeld)
  • Hugs å sprite hendene, eller vaske hendene grundig med såpe og vatn
  • Det aller viktigaste: Hald deg heime om du er sjuk

Vi ønskjer alle som oppheld seg i Øystre Slidre ein god og trygg påskeferie!

 

Helsing

Odd Erik Holden, ordførar
Jostein Aanestad, rådmann
Arild Jacobsen, kommuneoverlege