Kommuneplanen sin arealdel (KPA)

1. høyringsrunde er utsatt.

I planprogrammet til kommuneplanen sin arealdel (KPA) står det i framdriftsplanen at 1.utkast til ny arealplan skal på høyring sommaren 2022. 

I sist formannskapsmøte blei formannskapet orientert om ein ny framdriftsplan der rådmannen ser for seg at 1.utkast til KPA blir lagt på høyring rundt årsskiftet. 

Me vil oppdatere dette utover hausten.