Høyring av arealdelen til kommuneplanen 2024-2036

Med heimel i plan-og bygningsloven § 11-14 har kommunestyret i møte 15.02.24, sak 09/24, vedteke å legge forslag til ny arealdel av kommuneplann 2024-2036 for Øystre Slidre kommune ut på høyring og offentleg ettersyn. Høyringsfristen er sett til 26.04.24.

Høyringsdokumenta finn du her:

Saksframlegg til kommunestyret, revisjon av arealdelen til kommuneplanen, utleggging til off.ettersyn og høyring (PDF, 378 kB)

Planomtale etter handsaming i kommunestyret (DOCX, 5 MB)

Føresegner og retningsliner etter handsaming i kommunestyret (DOCX, 2 MB)

Plankart 

Veiledning til bruk av plankartet kan du lese her (ODT, 916 kB)

Plankartet i pdf-format finn du her (PDF, 22 MB)

Heilskapeleg konsekvensutgreiing (PDF, 138 kB)

Konsekvensutgreiing av endringsforslag i arealdelen av kommuneplanen etter handsaming i kommunestyret (DOCX, 37 MB)

ROS-analyse (DOCX, 10 MB)

Dokument som ligg til grunn for utkastet til arealplanen

Temanotat, vurdering av innspel og moglegheitsstudia kan du lese på temasida for KPA

Innspel til høyringa kan sendast innan fredag 26.april 

Send ditt innspel i e-post til post@oystre-slidre.kommune.no eller i ordinær post til Øystre Slidre kommune, Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes.

Kontaktinfo

Kontakt Øystre Slidre kommune
E-post
Telefon 61 35 25 00