Forslag til reguleringsplan for skibru over Beitestølsvegen er med dette lagt ut til offentleg ettersyn. Merknadsfristen er 18. juni 2018.

Slik blir nye Beitostølen. Arnolds pub skal takast i bruk 1.november i år, den er ferdig utvendig til midt i juli. Nye Spar har byggeperiode frå august med nyopning 15.november. Same dag er det også opning av garasjeanlegget som er under det sydlige leilighetsbygget.

 

Logo frisklivssentral

Frå mai 2018 tilbyr Frisklivssentralen i Øystre Slidre råd og tips til personar med søvn- og døgnrytmevanskar.

Søvnvanskar er ei av dei vanlegaste helseplagene  - ein av tre vaksne har lette søvnvanskar og 15% slit med kroniske søvnproblem.

Øystre Slidre folkebibliotek har følgjande opningstider i veka før påske (19.-23.mars):

Måndag 10-15, tysdag 10-20 (påskeverkstad frå 18.00 - 20.00), torsdag 10-19 og fredag 10-15.

Sjølve påskeveka er stengt. Vi opnar att kl. 10.00 tysdag 03.april.

Velkomen innom!

Fisk Josefine stølsveko 1

Stølsveko i Øystre Slidre har også i år fått kr.75 000.- i prosjektstøtte frå Oppland Fylkeskommune via Valdres Friluftsråd. Det er sjette året Stølsveko blir arrangert i Øystre Slidre og den vil foregå 6.-10. august.

Frivilligsentralen og flyktningetenesta ynskjer å gi innbyggarane i Øystre Slidre kommune eit tilbod om språkkafè. Språkkafèen blir på Moatunet tysdagar frå kl.18 - 20. Vi startar med ein kveld i månaden så kan vi auke til fleire kveldar om dette blir populært.

Kommunevåpen ØSK

Foreløpig årsrekneskap for 2017 for Øystre Slidre kommune er gjort opp med eit netto driftsresultat på 4,1 mill. kr.

Netto mindreutgifter innan lønsområdet, renter og avdrag knytt til lån og mindre utgifter til konsulenttenester i samband med taksering av eigedomer i 2017 bidrog til at resultatet vart bedre enn budsjettert. Det vart budsjettert med negativ netto driftsresultat på 8 mill. for driftsåret 2017.

 

Kvardagsrehabilitering har fokus på førebyggjande helsearbeid retta mot heimebuande eldre. Fall er ei utfordring for personar i aldersgruppa 75-79 år. Kvardagsrehabilitering og førebyggjande heimebesøk er begge førebyggjande  tenester.

Åpner 3. mars kl.12 - 14,  alle velkommen.

Treffpunkt er for barn og unge mellom 6 og 16 år som har alvorlig sykdom i familien, eller som har opplevd at noen som står dem nær er død.

Pris: Gratis

Lokalt fullreinseanlegg

Kommunedelplan for vassmiljø - vassforsyning - avløp (VVA plan) vart vedtatt av kommunestyret 15.02.18

Planen inneheld statusbeskriving for forvaltningsområda vassmiljø, vassforsyning og avløp samt mål, tiltaksanalyse og handlingsprogram for planperioden 2018 - 28.

For nærare informasjon sjå dokumenta her