Drømmestipendet 2019 gjekk til Julian Finnbråten Steinsrud. I år der det 8 år sidan han begynte å danse hallingdans i Øystre Slidre Kulturskule. Julian er 17 år og går 2.året på Valdrs vgs, på linja toppidrett FRIKAR.

 

 

Øystre Slidre har vedteke ein SMIL-strategi for kommunen. Denne strategien bygger på nasjonale retningsliner, men gjev rom for ein del lokale tilpassingar. Det er i denne strategien prioritert å støtte tiltak som kan hindre ureining. Mange har gamle og verneverdige bygg, som treng eit vedlikehald om dei ikkje skal gå til grunne.

Valstyret i Øystre Slidre kommune har godkjend desse listane til kommunestyrevalet i 2019:

 

 

Arbeidet med fjellstafettbrosjyra er snart i mål. 
Stafetten går frå 23.juni til 6.oktober.
I år blir det desse turmåla:

Bladet Kommunal Rapport har no offentleggjort den førebelse versjonen av «Kommunebarometeret 2019». Øystre Slidre kommune er på 23. plass i denne årlege kåringa av landets beste kommunar. Dette er 11 plassar opp frå i fjor. Vi er med dette beste valdreskommune, og nr. 5 i Oppland fylke. Endeleg versjon av Kommunebarometeret vil bli publisert i juli.

Øystre Slidre kommune arrangerar kurset Livslyst på Moatunet. Kurset gir praktiske tips og øvingar som kan gjere det lettare å handtere kvardagen. Du får større kjennskap til korleis tanker påverkar kjensler og korleis tankar innverkar på kva vi opplever i livet, særleg når det røyner på.

God styring og meirinntekter i kraftforvaltninga og betre skatte- og gebyrinntekter, bidrog til eit positivt driftsresultat i Øystre Slidre kommune. Foreløpig årsrekneskap for 2018 er gjort opp med eit netto driftsresultat på 21,5 mill kr. Dette utgjer 6,5 % av driftsinntektene. Regnskapsmessig mindreforbruk var på 12,9 mill kr.

Leif Inge Thormodsæter kjem til sjukeheimen den 7.mars med "Viser av eldre årgang". Dette er ein musikalsk reise gjennom viseskattar frå Innlandet. Leif Inge har reist rundt i mange år og har ein god formidlingsevne til denne målgruppa. Musikk har stor betydning for livsglede og slike konsertar skapar eit hyggeleg møte og formidlar sangar dei eldre kjenner seg att i. Konserten er open for alle. Arr: Øystre Slidre kommune og Den Kulturelle Spaserstokk.

I samband med vedteken reguleringsplan for Kølleberg bustadområde, luftar kommunen interessa med fire ledige bustadtomter i Skammestein. Det nye bustadfeltet ligg i området nedanfor det gamle samvirkelaget, mellom Skøltevegen og Lidar Skule.

Kommunen har måndag 04.02.19 motteke varsel frå beredskapsavdelinga hjå Fylkesmannen i Innlandet knytt til fare for snøskred.