Øystre Slidre kommune får auke i frie inntekter med 5,788 mill.kr. Det er ei auke på 3,8% for 2018.

Desember 2018 er siste mulighet for å starte gratis HPV-vaksinasjon mot livmorhalskreft. Vaksinen anbefales til unge kvinner fordi den forebygger livmorhalskreft og annen HPV-relatert kreft.

Laurdag 1. september fekk Øystre Slidre kommune overrekt ein sjekk frå Sparebankstiftelsen på kr.400 000.- til amfi ved Ungdomens kulturhus Gapahuken. Onsdag denne veka vart amfiet ferdigstilt.

Med bakgrunn i den utfordrande fôrsituasjonen etter turken i sommar, har kommunestyret i Øystre Slidre vedteke å løyve kr.600 000 til kjøp av grovfôr.

Øystre Slidre kommune og Øivind Langseth har inngått avtale om at Langseth fratrer som rådmann senest 30. juni 2019 ved fylte 65 år.

Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet  (PDF, 169 kB)er eit verktøy for å styre utbygging av anlegg og område for friluftsliv og idrett i kommunen. Anlegg som blir prioritert ved rullering av planen kan søkje om spelemiddel. Kommunestyret skal vedta handlingsplan for 2019 og vi ber om innspel til planen med frist 01. oktober. For utfyllande informasjon, sjå artikkelen Spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2019.

Kommunal frist for innsending av søknader om spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet til fordelinga i 2019 er 1. november 2018.

Send søknaden inn elektronisk i skjema via nettsida www.anleggsregisteret.no. https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/

Søknadsskjemaet er tilgjengeleg frå 15. juni.

Øystre Slidre kommune har friskmeldt drikkevatnet fra Ole vassverk.

Brannsjefen har etter delegert myndighet fattet følgende vedtak: "Vedtak om totalforbud mot å gjøre opp ild og åpen brenning oppheves fra og med mandag 13. august kl. 12.00 i kommunene Øystre Slidre, Vestre Slidre, Sør-Aurdal, Vang og Etnedal."

Bladet Kommunal Rapport har no offentleggjort den endelege versjonen av «Kommunebarometeret 2018». Øystre Slidre kommune er på 34. plass (26. plass utan justering for inntektsnivå) i denne årlege kåringa av landets beste kommunar. Dette er 10 plassar opp frå den førebelse versjonen, som kom i april, og som kommunen har basert si Verksemdsanalyse på. Vi er med dette beste valdreskommune, og nr. 3 i Oppland fylke.