Folkehelseinstituttet har no publisert folkehelseprofilen for Øystre Slidre. Temaet for årets profiler er sosialt bærekraftige lokalsamfunn.

Med bakgrunn i situasjonen med Koronavirus, er det i dag fatta vedtak om at alle born i dei kommunale barnehagane i Øystre Slidre skal gjennomgå handvask når dei møter i barnehagen. Dei tilsette i barnehagen vil utføre/rettleie under utføringa av dette.  Auka handhygiene kan bidra til å bremse smittespreiing i samfunnet og verne dei gruppene som er mest sårbare i befolkninga. Ytterlegare tiltak blir vurdert fortløpande.

Smittevernet i Øystre Slidre kommune

 

 

Mange ivrige lesarar i Øystre Slidre! 😊 Statistikken syner at det var fleire besøk og meir utlån på Øystre Slidre folkebibliotek i 2019 enn i 2018. , og det totale utlånet gjekk opp frå 22.421 til 26.373. Totalt utlån av bøker var 21.469, dvs 5.228 bøker meir enn i fjor. Andre media som e-bøker, lydbøker, musikk, tidskrift og filmar vart utlånt 4.904 gonger. 560 bøker vart vidareformidla frå andre bibliotek, særleg til vaksenstudentar, og 787 bøker vart utlånt frå oss til andre bibliotek. Besøket gjekk opp frå 25.693 til 25.743.

Arbeidet med å rekruttere meddommarar for ny periode (2021 - 2024) har starta. Innan 01.juli 2020 skal det veljast meddommarar til tingretten, lagmannsretten, jordskifteretten og skjønnsmedlemmer. Lenke til søknadsskjema finn du nederst i artikkelen.

Øystre Slidre kommune bygger nytt helsetun som skal settast i drift før jul 2020. Helsetunet skal m.a. romme sjukeheim, omsorgsbustader, lokale for heimesjukepleie, dagsenter, produksjonskjøkken, sjukepleieklinikk og kantine. For kommunen er det sentralt å gje tenester i det nye helsetunet som er tilpassa eit topp moderne bygg, der målet er at brukarane av bygget skal stå i sentrum.

Her er oversikt over mange aktivitetar innan trim og trening i regi av lag/organisasjonar, Frisklivssentralen og Frivilligsentralen i kommunen.

Kommunestyret vedtok økonomiplan for 2020-23 og årsbudsjett for 2020 i sitt siste møte før jul, den 19. desember.

Øystre Slidre kommune er ein kommune med mange hytteeigarar/deltidsinnbyggjarar, og utbygging og bruk av hyttene i kommunen er ei viktig næring. Kommunen ønskjer å legge til rette for at deltidsinnbygggjaren trivst og bruker hytta si ofte, gjerne så ofte at hytteeigaren vel å flytte og bu på hytta som heitidsinnbyggjar.

Det er sendt ut SMS til dei abonnentane som skal lese av vassmålaren sjølv (ein SMS per målarnummer).

Øystre Slidre kommune hadde i november i år tilsyn i regi av Fylkesmannen i Innlandet der fokus var bruk av tvungen helsehjelp til pasientar som ikkje har samtykkekompetanse, og som motset seg helsehjelp ved Øystre Slidre sjukeheim.