Øystre Slidre kommune ønskjer å forsterka den positive folketals- og næringsutviklinga kommunen har hatt, og har engasjert konsulentfirmaet BDO i eit prosjekt for å sjå på kva faktorar som er avgjerande for å styrke busettinga, auke innovasjonsevna og stimulere næringsutviklinga.

 

Frisklivssentralen i Øystre Slidre har tilbod om mange aktivitetar, m.a. balansetrening, styrke/kondis, eigentrening, rettleiing i livsstilsendring, gågruppe, treningskontakter og kurs.

Øystre Slidre kommune vil i haust gjennomføre kurs i digital kompetanse for eldre. KS og kommunal- og moderniseringsdepartementet har saman med fleire andre aktørar utvikla eit tilbod som heter Digihjelpen og Digidel.

Frivilligsentralen er i full gang med haustsesongen. Lurer du på kva vi driv med?

Valresultatet i Øystre Slidre er no klart. Frammøteprosenten ved kommunestyrevalet vart 62,8 %. For fylkestingsvalet vart frammøteprosenten 54,8%.

 

Sommarles er over for denne gongen, og me vil gratulere alle dei 90 ivrige ungane i Øystre Slidre som har vore med! I snitt har dei lese 1788 sider kvar i sommar, og dermed ligg Øystre Slidre på ein tredjeplass i Oppland, etter Skjåk og Lom. Hald fram med å lesa, om du les sakte eller fort, eller blir lest for. Målet er å kose seg med bøkene. Det er framleis nokon som ikkje har henta premiar, det er berre å koma på biblioteket på Tingvang. Og så kan de gle dykk til neste sommar, då blir det ny Sommarles. I mellomtida kan de låne bøker på skulebiblioteka og på biblioteket på Tingvang, nye leseopplevingar ventar utover hausten og vinteren!

Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet skal rullerast for 2020. Lag, organisasjonar eller andre samanslutningar som ynskjer å søkje om spelemiddel til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, må ta kontakt med kommunen innan 1. okt. Det er berre anlegga som blir prioriterte ved rullering av planen som kan søkje om spelemiddel. 

Onsdag 17. juli  var bebuarane ved sjukeheimen og boligane på tur til folkemuseet. Det var stor deltaking og ei flott oppleving for alle. Takk til Øystre Slidre helselag, Øvre Valdres Demensforening og Pårørandeforeninga ved Øystre Slidre sjukeheim som arrangerte turen saman med Sjukeheimen.

Storsalen på Tingvang er finare enn nokon gong. Nypussa golv vart krona på verket. Kommunalsjef Rolf Stalenget og kultursjef Kari Onstad har teke fyrste dansen, no ligg alt til rette for flat tango på parketten!

Kommunen har gjeve 500 000 i støtte til utbygging av anlegg for stisykling. Stisykling er ein populær aktivitet som stadig fleire har gleden av å gjere. Ei prosjektgruppe i kommunen er drivkrafta for utbygging og tilrettelegging for stisykling. Første anlegget som er ferdig og teken i bru er frå Garli og i ein runde sørover mot Beitostølen. I år vert det arbeidd for å forlenge dette anlegget ned til Beitostølen.